• REGULAMIN SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH GETTIN’ ENGLISH

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług nauki języków obcych oraz tłumaczeń przez MEFUS SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie, za pośrednictwem strony Szkoły Językowej www.szkolajezykowa.gettinenglish.com (zwanego dalej: „Szkołą Językową”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez MEFUS SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

  2. Szkoła Języków Obcych Gettin’ English jest internetową szkołą języków obcych, której celem jest prowadzenie kursów językowych dla osób dorosłych, w szczególności: kursów standardowych, kursów specjalistycznych, kursów przygotowujących do matury, egzaminów gimnazjalnych, kursów przygotowujących do egzaminów FCE, CAE, kursów konwersacyjnych, zajęć indywidualnych oraz kursów standardowych i specjalistycznych dla firm i instytucji. 3. Regulamin szkoły określa warunki organizacji i przeprowadzania wszystkich kursów językowych oraz sposobów płatności.

  §1 Definicje

  Szkoła – Organizatorem internetowych kursów języka angielskiego, języka niemieckiego i języka hiszpańskiego jest MEFUS SP. Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie ul. Architektów 13/50, 35-082 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000626255, NIP 8133723641, REGON 364822295

  Kursant – Osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną, która dokonała opłaty kurs.

  E-dziennik – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Szkołę, po dokonaniu przez Kursanta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Kursanta.

  Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

  Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kursanta z E-dziennika.

  Usługa – oznacza usługę przedstawioną przez Szkołę za pośrednictwem Strony Internetowej Szkoły Językowej, mogącą być przedmiotem Umowy sprzedaży.

  Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Szkołą a Kursantem.

  Pakiet zajęć – ilość godzin, którą nabywa klient, w celu świadczenia usług nauczania języków obcych online.

  Cennik – Zestawienie cen na stronie https://www.szkolajezykowa.gettinenglish.com/oferta-kursowjezykowych/ określa ceny wybranych pakietów i zawiera opłaty za pojedynczą lekcję o czasie trwania 60 minut. Cennikiem obowiązującym jest cennik , zawierający ceny wszystkich dostępnych pakietów, który przesyłany jest przed podjęciem decyzji o zapisie na kurs.

  §2 Postanowienia ogólne

  1. Wszelkie prawa do Szkoły Językowej, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Szkoły Językowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Szkoły Językowej (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Szkoły Językowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Szkoły, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Szkoły wyrażoną na piśmie.

  2. Szkoła dołoży starań, aby korzystanie ze strony Szkoły Językowej było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Szkoły Językowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/ s. Strona Szkoły Językowej jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

  3. W celu złożenia zamówienia na usługi nauczania języków obcych lub tłumaczenia za pośrednictwem Strony Internetowej Szkoły Językowej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Szkoły Językowej, konieczne jest posiadanie przez Kursanta aktywnego konta poczty elektronicznej.

  §3 Aplikacja E-dziennik

  1. Konto w aplikacji E-dziennik tworzone jest przez Sekretariat Szkoły, po wypełnieniu przez Kursanta formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Szkołę.

  2. Dane do logowania (Hasło i Login) zostanie przesłane do Kursanta drogą elektroniczną. Kursant po pierwszym logowaniu, powinien zmienić hasło logowania do E-dziennika.

  3. Kursant może w aplikacji E-dziennik sprawdzić historię płatności, sprawdzić obecności, pobierać pliki udostępniane przez lektora oraz sprawdzić swój rozkład zajęć.

  4. Konto Kursanta w aplikacji E-dziennik aktywne jest do momentu, gdy Kursant zrezygnuje z usług Szkoły Języków Obcych.

  §4 Zakres świadczonych usług

  1. Szkoła prowadzi kursy językowe online, zarówno indywidualne oraz grupowe ( grupy komfort max. 3 osoby)

  2. Nauka języka odbywa się za pomocą udostępnionego przez Szkołę narzędzia e-klasa, zintegrowanego z systemem e-dziennik wykorzystując połączenie internetowe.

  3. Zajęcia rozpoczynają się w momencie, kiedy Lektor prowadzący rozpocznie spotkanie na platformie lub nawiąże połączenie po przez Skype lub telefonicznie.

  4. Czas trwania godziny lekcyjnej wynosi 60 minut.

  §5 Płatności

  1. Kursy językowe są zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 28 Ustawa o VAT.

  2. Kursant uiszcza opłatę za pakiet za pośrednictwem formularza płatności dostępnego na stronie szkolajezykowa.gettinenglish.com/oplata-za-kurs/.

  3. Kursant może wybrać następujące formy płatności za pakiety zajęć:

  a) przelew bankowy na rachunek bankowy Szkoły (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kursantowi przez Szkołę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Szkoły);

  b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności DotPay, obsługiwany przez firmę Dotpay S.A. ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kursantowi przez Szkołę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Szkołę informacji z systemu DotPay o dokonaniu płatności przez Kursanta);

  c.) przelew po przez system płatności PayPal

  4. Płatność za zajęcia dokonywana jest „z góry” tzn. że nowe godziny zostaną dodane do konta po otrzymaniu płatności. Do czasu potwierdzenia płatności przez nasz system zajęcia zostaną zawieszone. Zajęcia opłacone później niż 24 godziny przed planowaną datą rozpoczęcia zajęć nie odbędą się. Oznacza to, że pierwsze (kolejne) zajęcia odbędą się w kolejnym terminie ustalonym z prowadzącym. 

  5. W przypadku nieotrzymania płatności w wyznaczonym terminie Szkoła Językowa ma prawo obciążyć Kursanta ustawowymi odsetkami (0,5% wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki).

  6. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Szkoła może zawiesić zajęcia Kursantowi do czasu uregulowania przez Kursanta wszystkich zaległości widniejących na jego koncie kursanta w zakładce „Płatności”

  §6 Kursy językowe online

  1. Przed złożeniem zamówienia, Kursant ma możliwość skorzystania z jednorazowej bezpłatnej lekcji trwającej 30 minut, celem wypróbowania usługi kursy językowe online przed zawarciem Umowy sprzedaży.

  2. Szkoła prowadzi specjalistyczne kursy językowe, kursy językowe dla firm i instytucji, zajęcia grupowe oraz indywidualne w formie zajęć online ( przez Internet)

  3. Godzina zajęć trwa 60 minut.

  4. Szkoła nie pobiera dodatkowych opłat wpisowych.

  5. Po opłaceniu zajęć Kursantowi zostaje przypisany lektor. Wszelka korespondencja powinna być kierowana bezpośrednio na adres e-mail lektora.

  6. Kursantowi przysługuje prawo do odwołania zajęć:

  a.) w przypadku kursów ogólnych – najpóźniej do 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć. O odwołaniu zajęć należy poinformować lektora prowadzącego.

  b.) w przypadku kursów biznesowych – najpóźniej do 24 godzin przed planowaną godziną rozpoczęcia zajęć. O odwołaniu zajęć należy poinformować lektora prowadzącego.

  6.1. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Kursanta, które uniemożliwiają przeprowadzanie lekcji, zajęcia uważa się za odbyte.

  6.2. W przypadku wystąpienie problemów technicznych po stronie Lektora, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć, uczeń będzie miał prawo, do otrzymania bezpłatnej lekcji. 7. W przypadku spóźnienia kursanta na zajęcia, czas spóźnienia odliczany jest od czasu trwania zajęć.

  7.1. W przypadku spóźnienia przez lektora, czas ewentualnego spóźnienia lektora doliczany jest do czasu trwania zajęć.

  8. W przypadku odwołania zajęć przez Kursanta później niż zostało to opisane w pkt 7 §6, Kursant płaci za nieodbyte godziny zajęć (godziny zostają odjęte z Pakietu Zajęć)

  9. Szkoła Językowa zapewnia wszelkie niezbędne i bezpłatne materiały dydaktyczne.

  10. Zajęcia prowadzone są na multimedialnej platformie. Celem skorzystania z usługi Kursant powinien posiadać sprzęt elektroniczny z zainstalowanym oprogramowaniem Adobe Flash umożliwiający mu uczestnictwo w wideokonferencjach za pośrednictwem Internetu, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku oraz łącze internetowe o minimalnej prędkości 3 Mb/s.

  §7 Rezygnacja z kursu

  1. Kursant ma prawo zrezygnowania z kursu w momencie wykorzystania ostatniej godziny z pakietu. Rezygnację z kursu należy wysłać w formie wiadomości e-mail na adres szkola@gettinenglish.com najpóźniej w dniu wykorzystania ostatniej godziny z pakietu.

  2. Kursant ma prawo zrezygnować z kursu w trakcie jego trwania (posiadania godzin w pakiecie), jednak powinien o tym poinformować Szkołę nie później niż 14 dni przed planowaną datą przerwania kursu wysyłając wiadomość e-mail na adres szkola@gettinenglish.com.

  §8 Zawieszenie kursów

  1. Kursant ma możliwość zawieszenia kursu po wykorzystaniu obecnego pakietu godzin na okres maksymalnie dwóch tygodni. Jeżeli po tym czasie kursant nie powróci na zajęcia, uznaje się, że kursant zrezygnował z kursu.

  2. O zawieszeniu kursu, kursant powinien poinformować o tym Szkołę nie poźniej, niż 7 dni przed planowaną datą zawieszenia kursu na adres szkola@gettinenglish.com

  §9 Reklamacje

  1. Kursant ma prawo do zgłoszenia reklamacji w przypadku niezadowolenia z jakości wykonania usługi nauczania.

  2. Reklamacja powinna zawierać:

  a.) imię i nazwisko kursanta, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego

  b.) wyszczególnienie reklamowanej usługi wraz z uzasadnieniem

  3. Reklamację należy przesłać w formie papierowej na adres: Mefus Sp. z o.o. ul. Architektów 13/50; 35-082 Rzeszów lub po przez email: szkola@gettinenglish.com

  4. Szkoła w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kursanta.

  §10 Zmiana lektora prowadzącego

  1. Kursant ma prawo do zmiany lektora na żądanie. O tym fakcie powinien poinformować Szkołę.

  2. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora w trakcie trwania kursu językowego.

  §11 Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Kursantów przekazanych Szkole dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Szkołę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Szkoła.

  2. Szkoła przetwarza dane osobowe Kursantów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Szkołę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Kursanta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Zbiór danych osobowych przekazanych Szkole zgłaszany jest przez Szkołę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

  4. Klient przekazuje swoje dane osobowe Szkole dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Kursanta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Kursanta.

  5. Każdy kto przekaże Szkole swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

  6. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Kursanta. Szkoła może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Kursant nie uregulował wszystkich należności wobec Szkoły lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kursanta.

  7. Szkoła chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

  8. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system

  a.)DotPay, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce DotPay SA z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72, Kraków 30-552, REGON: 240770255, NIP: 6342661860

  b.) PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym do realizacji płatności spółce PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, Luxembourg L-2449

  §12 Postanowienia końcowe

  1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za terminowość oraz przerwę w świadczeniu usług z przyczyn na które nie ma wpływu, np. brak prądu lub problemy techniczne.

  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Szkoły Językowej.

  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

  4. Każdy Kursant może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Kursanta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

  5. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Szkołę Językową do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Kursanta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Szkoły Językowej. Sprzedawca poinformuje Kursanta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Kursant nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Szkołę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami  Regulaminu.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 czerwca 2015 r.